DORUČENÍ ZDARMA

Zásady ochrany osobních údajů a Cookies

Obecné informace

Nextpharm Sp. z o.o. sp. k. garantuje ochranu dat, včetně osobních údajů uživatelů navštěvujících webové stránky 3dchili.cz. Níže uvedené informace jsou zárukou ochrany osobních údajů a jejich správného využití.

Pro přehlednost a čitelnost Zásad ochrany osobních údajů a Cookies jsme termín „Uživatel“ nahradili termínem „Ty“ a „Administrátor“ termínem „My“.

Kromě toho najdete v textu nadpisy, které Vám usnadní vyhledání informací, které Vás právě teď zajímají.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Cookies se týkají internetových stránek 3dchili.cz a všech dalších internetových portálů patřících společnosti Nextpharm Sp. z o.o. sp. k. (dále jen „stránka“ nebo „stránky“).

Administrátor Osobních údajů

Nextpharm Sp. z o.o. sp. k., se sídlem v Poznani, na adrese Chełmońskiego 8/4, 60–754 Poznaň vedena v krajském obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem pro město Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, Oddělení VIII, číslo KRS 0000738498, NIP: PL7792492406 je administrátorem Vašich osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete rovněž prostřednictvím e–mailu kontakt@3dchili.cz

Inspekce Ochrany osobních údajů

O zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů se stará Administrátor ochrany osobních údajů, kterým byl jmenován Pan Tomasz Gałczyński, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese: admin@nextpharm.net, nebo telefonicky na čísle: +48 533 411 806 nebo +48 795 660 190.

Zpracovávané údaje

Uvádění osobních údajů je dobrovolné, avšak pokud chcete využívat našich služeb, je to nutné k uzavření a realizaci Dohody. Vyžadují–li to právní předpisy, můžeme požadovat uvedení dalších údajů nezbytných z účetních nebo daňových důvodů. Mimo těchto případů je uvádění osobních údajů dobrovolné.

Informace o Vás získáváme z různých zdrojů:

Vámi uvedené informace

Pro řádné uzavření Dohody a její následnou realizaci požadujeme tyto osobní údaje:

V případě Diety 3D Chili:

a) e–mailová adresa b) jméno c) příjmení d) doručovací adresa (jen v případě objednávky hmotného produktu) f) telefonní číslo (jen v případě objednávky hmotného produktu)

Pro případ využití newsletteru:

a) e–mailová adresa b) jméno (ne vždy).

Pakliže z jakýchkoli důvodů nemůžete uvést tyto osobní údaje, nemůžeme s Vámi uzavřít Dohodu a Vy nemůžete využívat našich služeb.

Vyžadují–li to právní předpisy, můžeme požadovat uvedení dalších údajů nezbytných z účetních nebo daňových důvodů. Mimo těchto případů je uvádění osobních údajů dobrovolné.

Kromě informací nezbytných k uzavření a realizaci eventuální dohody nám rovněž poskytujete:

a) Informace vyplývající ze vzájemné korespondence: poskytnete nám informace z komunikace prostřednictvím elektronické pošty a kontaktních formulářů na webových stránkách, ale i korespondenci prostřednictvím tradiční pošty, faxu nebo jiných neelektronických prostředků.

b) Informace z anket a průzkumů: odpovídáte–li na jakékoli otázky v anketách, poskytujete nám některé osobní údaje jako část svých odpovědí, pokud neodpovídáte anonymně.

c) Informace, které zveřejňujete ve svých příspěvcích: své osobní údaje můžete poskytnout i v případě, že na webu umístíte komentář, nebo se účastníte veřejné diskuze.

Informace shromažďované automaticky

Některé informace se ukládají automaticky v průběhu využívání webových stránek tak, jak je popsáno v odstavci o Cookies. Tyto informace mezi jinými obsahují:

a) adresa internetového protokolu (IP adresa) zařízení, ze kterého získáváte přístup k Platformě (někdy je podle něj možné získat informaci o místě nebo městě, ve kterém platformu využíváte)

b) adresa webové stránky navštívené bezprostředně před navštívením našeho webu

c) konkrétní postupy a přechody na stránkách, streamování, propojení s účtem na Facebooku nebo Google+, zveřejnění komentáře nebo vyhledávání.

d) všechna vyhledávaná hesla v prostředí webu

e) čas, frekvence a délka Vašich návštěv na webu

f) druh Vašeho vyhledávače a operačního systému

g) druh zařízení, ze kterého se k portálu připojujete, např. jestli používáš stolní počítač, nebo chytrý telefon a identifikátor zařízení (ID)

h) informace shromážděné pomocí Cookies a podobných technologií, jak je podrobně popsáno v odstavci o Cookies.

i) informace týkající se e–mailových zpráv, např. jestli je otvíráte, klikáte na ně, nebo je přeposíláte.

Jak využíváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

a) Poskytování našich služeb Vám, pro Vaše využití, právním základem tohoto zpracování je jeho nutnost pro uzavření vzájemné dohody a její následná realizace.

b) Řízení a zlepšování naši činnosti, čímž je myšlena především administrace a efektivní využívání webu, zlepšování naši nabídky, odhalování případných finančních a jiných zneužití a jejich prevence, právním základem tohoto zpracovávání bude náš oprávněný zájem.

c) Personifikace sdíleného obsahu, čímž je myšleno přizpůsobení nabídek a reklam, které se Vám budou objevovat na stránkách a budou Vám zasílány e–mailem – v tom případě v závislosti na konkrétní situaci právním základem tohoto zpracovávání bude Váš souhlas nebo náš oprávněný zájem.

d) Kontakt s Vámi a vzájemná komunikace, čímž jsou myšleny odpovědi na Vaše a nám zasílané dotazy, komentáře, atd. – v tom případě v závislosti na konkrétní situaci právním základem tohoto zpracovávání bude Váš souhlas nebo náš oprávněný zájem.

e) Řešení sporů, analýza stížností nebo nároků, čímž je myšleno řešení reklamací nebo právních sporů, ve kterých figurujete Vy, nebo my – v tom případě v závislosti na konkrétní situaci právním základem tohoto zpracovávání bude Váš souhlas nebo náš oprávněný zájem.

f) Plnění povinností, které nám ukládá zákon, například daňový zákon – v tom případě právním základem tohoto zpracovávání bude skutečnost, že je to nezbytné pro splnění všech právních povinností, které náš tíží.

Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme a pravděpodobně budeme sdílet:

a) našim zaměstnancům

b) osobám, které s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv

c) dodavatelům kurýrních a poštovních služeb

d) dodavatelům elektronických finančních služeb

e) dodavatelům zajišťujícím naši informační a síťovou infrastrukturu

f) dodavatelům technologií využívaných pro chod stránek

g) dodavatelům účetních a administračních služeb

h) jiným subjektům, pokud to bude nezbytné pro realizaci cílů zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout i v těchto okolnostech:

a) pokud zákon nebo veřejný orgán stanoví, že musíme poskytovat osobní údaje, nebo pro účely výkonu spravedlnosti;

b) v případě, že potřebujeme sdílet osobní údaje, abychom mohli určit, uplatnit nebo chránit naše práva (co zahrnuje sdílení osobních údajů s jinými subjekty, aby se zabránilo podvodům);

c) v případě restrukturalizace, prodeje nebo převodu vlastnictví podniku (nebo jeho části), například v souvislosti s převzetím nebo spojením.

Pokaždé bude zpřístupněn nejmenší možný rozsah Vašich údajů, který Vám umožní splnit účel zpracování dat, a také umožní splnit naše závazky.

Vaše práva

Máte právo k:

a) přístupu k obsahu svých osobních údajů b) úpravě osobních údajů c) smazání osobních údajů d) omezení zpracování osobních údajů e) přenosu dat f) odvolání souhlasu (pokud je zpracování na něm založeno), kdykoli bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odnětím.

Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, kdykoli je jejich základem náš oprávněný zájem. Zejména se to týká přímého marketingu.

Pro uplatnění vlastních práv kontaktuj Administrátora ochrany osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa, kde je údajné porušení spácháno, pokud si myslíte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákon. V odkazu níže je k dispozici seznam orgánů dozoru.

Mezinárodní transfer dat

Osobní údaje mohou být přeneseny a uloženy v místě určení mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“). Mohou být zpracovávány i subjekty působícími mimo EHP, které pracují pro nás nebo pro jednoho z našich subdodavatelů. V tomto případě zajišťujeme respektování Vašeho práva na soukromí.

V těchto případech transfer dat to třetího státu nejčastěji probíhá na základě:

a) rozhodnutí Evropské komise, v němž je uvedena vhodná úroveň ochrany, tj. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016, k dispozici pod odkazem.

b) nebo pokud v tomto ohledu nebyla Evropskou komisí stanovena vhodná úroveň ochrany, budou údaje adekvátně chráněny prostřednictvím standardních ochranných doložek uvedených v rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních ustanoveních o přenosu dat zpracovatelé osobních údajů usazených ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES, dostupný pod odkazem.

Můžete si vyžádat kopii osobních údajů předávaných třetí straně. V tomto případě se obraťte na Administrátora ochrany osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání uzavřené vzájemné dohody a také po jejím ukončení pro účely:

a) vyřizování reklamací v souvislosti s plněním smlouvy, b) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních, c) předcházení zneužití a podvodů, d) statistické a archivační, e) maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy, nebo do chvíle ukončení aktivity souborů cookies, nebo dokud nevznesete námitky proti tomuto zpracování, podle toho, která z možností nastane dříve.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovány po dobu tří let od jejich udělení, nebo až do odvolání souhlasu, v závislosti na tom, která z těchto možností nastane dříve.

Nezletilí

Naše webové stránky nejsou určeny dětem. Osoby mladší 18 let nemohou tyto stránky používat. Nebudeme shromažďovat jakékoli osobní údaje o osobách mladších 18 let, ani jim neumožníme přístup k našim stránkám. Pokud zjistíme, že shromažďujeme osobní údaje o osobách mladších 18 let, okamžitě je odstraníme. Pokud máte důvod se domnívat, že jsme shromáždili takové osobní údaje, kontaktujte nás prosím přímo u Administrátora ochrany osobních údajů.

Cookies

Pro zjednodušení užívání našich stránek, používáme „soubory cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá na pevném disku uživatele nebo v jeho prohlížeči. Cookies často obsahují název webové stránky, ze které pochází, „délku životnosti“ cookies (tzn. čas jejich existence), a případně vygenerované unikátní číslo sloužící k identifikaci prohlížeče, ze kterého následuje spojení s webovou stránkou.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme pro tyto účely:

a) abychom Vám zaručili přístup ke službám, které hledáte na našich webových stránkách, b) zdokonalení našich webových stránek a služeb, c) zaručení bezpečnosti na našich webových stránkách, d) lepší představení našich služeb v rámci marketingových aktivit, za využití anonymních a pseudoanonymních údajů, e) a pokud jste dodatečně souhlasili, za účelem personalizace nabídek a obsahu webových stránek, a to zejména prostřednictvím remarketingu.

Dle kritéria lze rozdělit cookies na různé typ.

S ohledem na čas, po jakou dobu jsou umístěny ve Vašem koncovém zařízení, odlišujeme následující typy souborů cookies:

a) krátkodobé – jsou uloženy na Vašem telekomunikačním zařízení, např. mobilu, notebooku nebo tabletu, ale pouze tak dlouho, jak dlouho jste na naši webové stránce, po vypnutí prohlížeče nebo odhlášení se ze stránky jsou vymazány;

b) dlouhodobé – jsou uchovávány na Vašem telekomunikačních zařízení, např. mobilu, notebooku nebo tabletu, ale pouze určitou dobu, nebo pokud je sami odstraníte.

S hledem na původ můžeme odlišovat následující typy cookies:

a) Cookie první strany (first party cookies) – cookies umístěné bezprostředně námi, když si prohlížíte internetovou stránku.

b) Cookie třetí strany (third–party cookies) Při využívání našich webových stránek můžete obdržet cookies pocházející od podmětů, se kterými spolupracujeme, a kteří poskytují služby našim jménem.

S ohledem na nezbytnost k realizaci služby rozlišujeme cookies:

a) Nezbytné – jsou absolutně nezbytné pro správné fungování webové stránky nebo funkcionality, které chcete využívat.

b) Výkonnostní – umožňují na analýzu jakým způsobem využíváte webovou stránku, např. na jaké odkazy klikáte nebo jaké nastavení prohlížeče používáte.

c) Funkční – umožňují nám lépe posuzovat efektivitu našich reklamních činností. Tyto cookies pocházejí od našich partnerů, jejichž služby využíváme ve snaze analyzovat a sledovat návštěvnost webové stránky a efektivitu reklam. Nepředáváme si Vaše osobní údaje s dodavateli těchto služeb s výjimkou údajů, které jsou shromažďovány bezprostředně přes funkční cookies. Mějte na paměti, že údaje shromážděné tímto způsobem mohou být spojené s údaji shromážděnými jiným způsobem našimi dodavateli těchto služeb. Takové vnější zpracování osobních údajů bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů našich partnerů.

Níže naleznete popis cookies, které využívají naše webové stránky, a také jak je můžete vypnout.

Naše cookies (nezbytné cookies)

Tyto cookies jsou úzce spojeny s činnostmi webové stránky a umožňují mj. správné zobrazování stránky, přihlašování nebo také umístění zboží do košíku.

Opt–out: Můžete nastavit prohlížeč takovým způsobem, aby nebyly využívány žádné cookies. Zastavení využívání cookies může mít negativní vliv na fungování a funkcionalitu webové stránky.

Google Analytics (výkonnostní cookies)

Naše webová stránka využívá služeb Google Analytics poskytovanou firmou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google bude analyzovat, jak využíváte webovou stránku, což nám umožní její zlepšování. Informace shromážděné firmou Google v souvislosti s využíváním internetových stránek (např. navštívené podstránky, jazykové nastavení, používané operační systémy) budou zasílány na server společnosti Google, který se nachází v USA, kde budou uchovány a analyzovány. Dané výsledky nám budou zpřístupněny v anonymní podobě. Shromažďované údaje nebudou v rámci tohoto procesu spojovány s Vaší úplnou IP adresou. Aktivovali jsme funkci anonymizace IP adres nabízenou společností Google, která odstraní posledních 8 čísel (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) z Vaší IP adresy. Kromě toho je Google organizací certifikovanou na základě smlouvy mezi EU a USA o ochraně důvěrnosti (EU–US Privacy Shield), což zaručuje udržení správné úrovně ochrany osobních údajů v rámci zpracování údajů firmou Google v USA. Dodatečné informace o službě Google Analytics jsou dostupné na stránkách Google Analytics Terms of Use (podmínky používání služby), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zásady ochrany soukromí a osobních údajů) a Google Privacy Policy (Ochrana osobních údajů).

Opt–out: Můžete stáhnout a nainstalovat v prohlížeči plugin umožňující vypnutí cookies Google Analytics. Plugin je dostupný pod tímto odkazem.

Google AdWords (funkční cookies).

Naše webové stránky využívají Google AdWords za účelem reklamování našich produktů a služeb na internetu. Adwords bude zobrazovat reklamy na jiných Vámi navštívených stránkách na základě toho, jaké webové stránky jste navštívili. Za tímto účelem budou využívány cookies, které budou umístěny na Vašem zařízení. Tyto cookies NÁM ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEUMOŽŇUJÍ VÁS IDENTIFIKOVAT NEBO ZÍSKAT PŘÍSTUP K VAŠEMU ZAŘÍZENÍ.

Pro více informací o ochraně osobních údajů společnosti Google klikněte zde.

Opt–out: Za účelem rezignace z těchto cookies klikněte na odkaz Google’s Ads Settings a postupujte v souladu s instrukcemi.

Hotjar (výkonnostní cookies).

Naše webové stránky využívají služby Hotjar nabízené společností Hotjar Ltd. za účelem lepšího porozumění Vašich potřeb a optimalizace nabízených služeb. Prostřednictvím této služby můžeme mj. analyzovat čas, který trávíte na jednotlivých stránkách, které odkazy byly použity, jaké činnosti jste provedli na stránce a co se Vám líbilo, což nám umožňuje rozvíjet nabízené služby v souladu s Vašimi očekáváním. Hotjar využívá soubory cookies a jiné technologie umožňující shromažďovat údaje o Vašem chování a o zařízeních, zejména o IP adresách zařízení (zaznamenány a shromažďovány výhradně v anonymní formě), velikost rozlišení obrazovky, typy zařízení (identifikační čísla zařízení), informace o prohlížeči, Vaší geografické poloze (s omezením do uvedení daného státu), preferovaný jazyk, ve kterém je zobrazena internetová stránka. Hotjar shromažďuje tyto informace ve formě pseudoanonymních profilů. Ani Hotjar, ani my nikdy nevyužíváme tyto informace za účelem Vaší identifikace nebo kombinování získaných údajů s jinými údaji, které se týkají Vás. Pro zjištění více informací na toto téma se seznamte s Terms of Service and Privacy Policy této služby.

Opt–out: Za účelem rezignace z těchto cookies klikněte na odkaz Opt–out a postupujte podle instrukcí.

Google DoubleClick (funkční cookies)

Naše webové stránky využívají Google DoubleClick – cookies umožňující kontrolování jak často je daná reklama zobrazována v prohlížeči, jak dlouho trvá její zobrazování a jakou dobu se má reklama zobrazovat v prohlížeči. Na základě toho můžeme hodnotit naše reklamy.

Opt–out: Za účelem rezignace z těchto cookies klikněte na odkaz Google’s Ads Settings a postupujte v souladu s instrukcemi.

Facebook Pixel

Naše stránky využívají služby Facebook Pixel poskytované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Služba nám umožňuje sledovat Vaše chování po tom, jak uvidíte nebo kliknete na reklamu pocházející z Facebooku. Tato služba je navržena způsobem umožňující hodnotit vliv reklam pocházejících z Facebooku za účelem statistik a zkoumání trhu, a pomáhá nám při zlepšování našich budoucích reklam. Údaje jsou tímto způsobem shromažďovány anonymně a neumožňují určení Vaší identity. Údaje jsou ale shromažďovány a zpracovávány Facebookem a mohou být spojené s Vaším facebookovým profilem a následně využívané Facebookem při jeho vlastních reklamních činnostech na základě podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku dostupných zde. V souvislosti s Facebook Pixel může být na Vašem zařízení uloženo cookies.

Opt–out: Pro vypnutí Facebook Pixel klikněte na odkaz Opt–out.

Komplexní informace jsou dostupné v nastaveních programu (internetového prohlížeče). Podrobnosti pro osoby využívající jednotlivé internetové prohlížeče, mj.:

Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera

Pro vypnutí cookies na mobilních zařízeních na základě nainstalovaného operačního systému klikněte na správný níže uvedený odkaz a postupujte dle instrukcí:

Android iOS BlackBerry Windows Phone

Informujeme, že omezení nebo vypnutí používaní souborů cookies a jiných podobných technologií mohou ovlivnit některé funkcionality dostupné na webových stránkách.

Dodatečné informace

Dodatečné informace na téma souboru cookies a jiných technologií je možné naleznout v sekci Nápověda v menu internetového prohlížeče.

Pro další informace je možné obrátit se bezprostředně na nás nebo našeho Administrátora Ochrany osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů a Cookies

Vyhrazujeme si právo změnit a aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a Cookies. O všech změnách budeme bezodkladně informovat uživatele internetových stránek.

Pokud dále využíváte naše webové stránky po zavedení změn, akceptujete pozměněné zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou změny významné, můžeme provést výraznější vyrozumění nebo získat souhlas v souladu s právními požadavky.

Datum zahájení platnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů a Cookies: 24. 5. 2018.